جستجو برای "رد پای خود"
  • یادداشت:

    رد پای خود را در طبیعت به حداقل برسانیم

    امسال با حضور در طبیعت هوشیارانه قدم برداریم و آگاهانه تفریح کنیم و از آن با چشم و دل و روان خود لذت ببریم و از دست هایمان برای حفاظت از طبیعت استفاده کنیم نه تخریب محیط زیست. رد پای خود را در طبیعت ...

    11:29 1394/12/22
Hawramanat Telegran Channel


آخرین اخبار