شنبه 3 مهر 1395 / 15:15|کد خبر : 1149|گروه : اجتماعی

یادداشت/

هورامانات را بهتر بشناسیم/لزوم توجه بیشتر مسئولین بر منطقه ی ژاورود سروآباد

هورامانات را بهتر بشناسیم/لزوم توجه بیشتر مسئولین بر  منطقه ی ژاورود سروآباد

با توجه به مطالعات جمعیتی و پراکندگی نقاط شهری در سروآباد و منطقه ی ژاورود به دلیل سابقه ی مهاجرت در این مناطق می توان بیان داشت که در تقسیمات سیاسی ایران هورامان ژاورود مورد اهمیت­ برنامه­ ریزان قرا نگرفته است.

به گزارش اورامانات، ویژگی های جمعیتی- با کمی تعمق و نگرش در اطلاعات جمعیتی و نمایش آن بر روی نقشه های توزیع جمعیت و مقایسه جمعیت ممالک مختلف به این نکته پی می بریم که جمعیت ساکن سیاره ما هرگز به طور یکسان و یکنواخت در سطح زمین پراکنده نشده ­اند. در برخی از مناطق کره زمین برای یافتن اجتماعات کوچک انسانی، نیاز به پیمودن کیلومترها مسافت داریم در حالی که تراکم های عظیمی در برخی نواحی بچشم می­ خورد که تصور آن نیز دشوار است.

 

ویژگی­های جغرافیایی ایران، چهره­ های متفاوتی از روستاهای کشور را موجب گشته و بخصوص در تجمع و تفرق روستاها، میزان جمعیت پذیری هر یک از آنها، معیشت روستاییان و سایر ویژگی­ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش موثری داشته و گاه موجب تغییرات ناگهانی یا بسیار بطی شیوه زندگی و روابط اجتماعی و اقتصادی ساده روستایی گردیده که به نحو بارزی تمایز روستاها از شهرهای ایران را نتیجه داده است. بدیهی است که در این میان، جمعیت مهمترین عامل انسانی در شکل­گیری روستاها و همچنین توزیع و تراکم و معیشت و توسعه آنهاست؛ جمعیت در هر کشوری مبنای اساسی هر برنامه­ریزی می باشد. لذا باتوجه به شاخص ها و معیارهای جمعیتی و بکاربستن آنها در بعد اجرایی برنامه ریزی ها می تواند نقش مهمی در برنامه ریزی پایدار داشته باشد. بنابراین برای شناخت هر چه بهتر وضع موجود هورامان، به بررسی ویژگی­های جمعیتی آن می­پردازیم.

 

منطقه هورامان کوردستان ایران بر اساس سالنامه آماری سال ۱۳۹۰ دارای ۴ نقطه شهری، ۸۲ آبادی دارای سکنه و ۹ آبادی خالی از سکنه است. این منطقه در سال ۱۳۹۰ دارای ۷۸۴۳۰ نفر جمعیت بوده است که از این تعداد جمعیت ۲۶۵۳۱ (۳۳٫۸۳%) نفر در نقاط شهری و ۵۱۸۹۹ ( ۶۶٫۱۷%) نفر در نقاط روستایی  سکنی یافته­اند. باید اشاره شود که جمعیت هورامی­ها در شش شهر سنندج، مریوان، کامیاران، کرمانشاه، سروآباد و تهران، چند برابر جمعیت ساکن در منطقه  هورامان است که در این مقاله محاسبه نگشته و فقط به جمعیت ساکن در نقاط سکونتگاهای در منقه هورامان اشاره شده است. ( نقاط در مقاله نقشه مقاله قبلی مشخص شده اند)

 

تعداد کل خانوارهای منطقه هورامان در سال ۱۳۹۰،  برابر با ۲۲۱۹۱ خانوار بوده است که ۷۵۷۵ خانوار آن در نقاط شهری و ۱۴۶۱۶ خانوار آن در نقاط روستایی می­باشند. میانگین بعد خانوار در منطقه هورامان ۳٫۵۳ نفر است که نسبت به بعد خانوار در دو استان کردستان و کرمانشاه پایین­تر می­ باشد. (نکته: ۸۰ درصد جمعیت شهر پاوه به عنوان جمعیت هورامان محاسبه گشته است)

 

با توجه به تقسیم هورامان به سه ناحیه به بررسی جمعیت هر کدام از نواحی می­ پردازیم.

 

ناحیه هورامان تخت بر اساس سالنامه آماری سال ۱۳۹۰ دارای ۱ نقطه شهری، ۲۸ آبادی دارای سکنه و ۵ آبادی خالی از سکنه است. این ناحیه در سال ۱۳۹۰ دارای ۵۳۸۷ خانوار و ۲۰۵۸۲ نفر جمعیت بوده است که ۱۰۱۵۱ نفر مرد و ۱۰۴۲۱ نفر آنها زن می­باشند. همچنین ۲۷۶۱ نفر آنها در نقطه شهری هورامان و ۱۷۸۲۱ نفر آنها در نقاط روستایی زندگی می­کنند.

 

هورامان ژاوه­رود با ۴۰ روستای دارای سکنه دارای ۷۸۴۸ خانوار و ۲۷۰۷۲ نفر جمعیت می­باشد که ۱۳۲۰۸ نفر مرد و ۱۳۸۶۲ نفر آنها زن می­باشند که تمام جمعیت آن در نقاط روستایی زندگی می­کنند.

 

هورامان لهون با ۳ نقطه شهری، ۱۴ روستای دارای سکنه، ۴ روستای تخلیه شده،  دارای ۸۹۵۶ خانوار و ۳۰۷۷۶ نفر جمعیت می­باشد که ۱۵۴۶۰ نفر مرد و ۱۵۳۶۰ نفر آنها زن می­باشند که ۲۳۷۷۰ نفر آنها در نقطات شهری پاوه، نوسود و نودشه و ۷۰۰۶ نفر آنها در نقاط روستایی زندگی می­کنند. ( نکته: ۸۰ درصد جمعیت شهر پاوه به عنوان جمعیت هورامان محاسبه گشته است)

 

جدول: وضعیت سکونت، سکونتگاه­های منطقه هورامان

 

نقاط متروکه نقاط شهری نقاط روستایی کل سکونتگاه مناطق
۴ ۳ ۱۴ ۲۱ لهون
۵ ۱ ۲۸ ۳۴ تخت
۰ ۰ ۴۰ ۴۰ ژاوه رو
۹ ۴ ۸۱ ۹۵ کل

جدول: ویژگی­های جمعیتی منطقه هورامان

 

نقاط روستایی نقاط شهری مرد زن کل جمعیت  
۷۰۰۶ ۲۳۷۷۰ ۱۵۴۶۰ ۱۵۳۶۰ ۳۰۷۷۶ لهون
۱۷۸۲۱ ۲۷۶۱ ۱۰۱۵۱ ۱۰۴۲۱ ۲۰۵۸۲ تخت
۲۷۰۷۲ ۰ ۱۳۲۰۸ ۱۳۸۶۲ ۲۷۰۷۲ ژاوه رو
۵۱۸۹۹ ۲۶۵۳۱ ۳۸۷۷۶ ۳۹۶۰۰ ۷۸۴۳۰ کل

جدول: ویژگی­های خانوار منطقه هورامان

 

خانوار روستایی خانوار شهری کل خانوار  
۲۰۹۲ ۶۸۶۴ ۸۹۵۶ لهون
۴۶۷۶ ۷۱۱ ۵۳۸۷ تخت
۷۸۴۸ ۰ ۷۸۴۸ ژاوه رو
۱۴۶۱۶ ۷۵۷۵ ۲۲۱۷۹ کل

جدول: مساحت و تراکم منطقه هورامان

 

کل ژاوه رو تخت لهون  
۱۸۴۰ ۷۹۷ ۶۶۰ ۳۸۳ مساحت ( کیلومتر مربع)
۴۲٫۵۵ ۳۳٫۸۵ ۳۱٫۱۸ ۸۰٫۳۵ تراکم ( نفر)

ویژگی جمعیتی روستاهای هورامی که خارج از منطقه هورامان می­باشند

 

نام روستا جمعیت مرد زن خانوار
زاغمرز ( مازندران) ۵۸۴۵ ۲۹۷۵ ۲۸۷۰ ۱۵۲۱
زینه­ون ( مازندران) ۱۴۷۴ ۷۵۹ ۷۱۵ ۳۶۸
امیر آباد ( مازندران) ۲۱۳۱ ۱۰۵۹ ۱۰۷۲ ۵۶۲
حسین­آباد(مازندران) ۲۶۶۱ ۱۲۹۷ ۱۳۶۴ ۶۹۲
قه لا ( قروه) ۴۰۲۹ ۱۹۸۵ ۲۰۴۴ ۹۹۵
کندوله ( کرمانشاه) ۸۱۵ ۴۳۶ ۳۷۹ ۲۲۱
جمع ۱۶۹۵۵ ۸۵۱۱ ۸۴۴۴ ۴۳۵۹

با توجه به مطالعات جمعیتی و پراکندگی نقاط شهری در هورامان می توان بیان داشت که در تقسیمات سیاسی ایران هورامان ژاورود مورد اهمیت­ برنامه­ ریزان قرا نگرفته است لذا با توجه به جمعیت و تعداد روستاهای آن ضرورت دارد که روستایی به عنوان مرکز بخش و روستایی به عنوان نقطه شهری در هورامان ژآورود شهرستان سرواباد به منظور افزایش رفاء شهروندان مورد بررسی قرار گیرد و یا اینکه روستاهای همچون بیساران، پایگلان و ژنین که دارا جمعیت ۱۵۰۰ نفر به بالا هستند به عنوان روستای ویژه مورد توجه برنامه ریزان در سطح شهرستان و استان قرار گیرند.

 

محمد محمودی، دانشجوی دکترا جغرافایی دانشگاه تهران

منبع: پاوه پرس

انتهای خبر/

برچسب ها :

پایگلانژاورودژنینسروآبادمحمد محمودیهورامانهورامانات را بشناسیم

نظرات کاربران :

نوری شهابی [شنبه 3 مهر 1395 | 16:21] پاسخ

سلام و خسته نباشید و با تشکر فراوان از آقای محمودی عزیز که واقعا قابل احترام هستند و مایه افتخار.

هورامان [یکشنبه 4 مهر 1395 | 07:38] پاسخ

با سلام و تشکر از مطالب خوبتان کاک محمد ، خدا امثال شما رو حفظ فرمایید.

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام *
 

کد امنیتی
 
   
Hawramanat Telegran Channel


آخرین اخبار
پربازدیدترین های یک ماه اخیر