گالری تصویر برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

 

برگزاری مراسم عمامه گذاری و مولودی خوانی در مسجد اورامان

با تشکر از ناصح سعدی برای ارسال تصاویر 

انتهای خبر/

Hawramanat Telegran Channel


آخرین اخبار